Podpora a péče

Služby Podpora a péče

PŘÍMÁ PÉČE

Přímá péče je v DS vykonávána pracovníky v sociálních službách, a to nepřetržitě 24 hodin denně. Všechny úkony péče vycházejí z potřeb, požadavků a přání klientů, které jsou dojednávány v rámci individuálního plánování průběhu poskytování sociální služby s každým klientem Domova.

Zajišťujeme tyto úkony přímé péče:

 • podporu a pomoc při zvládání péče o vlastní osobu;
 • nápomoc při osobní hygieně;
 • pomoc při podávání stravy a tekutin;
 • pomoc a podpora při adaptaci klienta.

SOCIÁLNÍ PODPORA

Pracovníci DS poskytují klientům ucelenou a nepřetržitou sociální podporu a péči takovým způsobem, aby byla v maximální možné míře zachována jejich vlastní soběstačnost a samostatnost. Při vyřizování běžných záležitostí jsou klientům nápomocni kmenoví sociální pracovníci.

V rámci sociální podpory zajišťujeme:

 • zprostředkování kontaktů se společenským prostředím v DS i mimo něj;
 • podpora při udržování stávajících sociálních vazeb;
 • pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů klientů;
 • nápomoc při obstarávání osobních záležitostí klientů;
 • nápomoc při zajištění kontaktu s úřady;
 • sociální a aktivizační činnosti.

ZDRAVOTNÍ PÉČE

DS zajišťuje klientům lékařskou péči dvakrát týdně. Každý klient má možnost zvolit si praktického lékaře DS nebo zůstat v péči u stávajícího lékaře. Ošetřovatelskou péči zabezpečuje kvalifikovaný zdravotnický personál, který je přítomen nepřetržitě 24 hodin denně. V akutních případech je vždy přivolána zdravotnická záchranná služba. DS klientům nabízí odvozy a v případě potřeby i doprovody k odborným lékařům a na vyšetření. Dále je v DS možné zprostředkovat péči specialistů: urologa, kožního, ortopeda, neurologa, psychiatra a ambulance pro léčbu bolesti a paliativní medicínu. Lékařem předepsané medikamenty jsou do Domova hromadně dováženy a jejich správné podávání zajišťuje zdravotnický personál.

Zajišťujeme tyto úkony zdravotní péče:

 • sledování fyziologických funkcí;
 • aplikace injekcí;
 • podávání léků a dohled nad jejich užíváním;
 • aplikace léčby inhalací a kyslíkem dle indikace lékaře;
 • ošetření kožních defektů a ran;
 • prevence a léčba proleženin;
 • pravidelné převazy;
 • přikládání obvazů, bandáže;
 • péče o stomie, PEG, močové katetry;
 • odběry biologického materiálu dle indikace lékaře;
 • zajištění odborných vyšetření;
 • rehabilitační cvičení dle indikace lékaře.

REHABILITACE

DS klientům nabízí odbornou rehabilitační péči, kterou zajišťují kvalifikované fyzioterapeutky. Fyzioterapie je poskytována především imobilním klientům, kteří potřebují individuální a specificky zaměřenou terapii, která probíhá u lůžka na pokojích klientů.

Jde zejména o:

 • léčebnou tělesnou výchovu;
 • dechovou rehabilitaci;
 • cévní gymnastiku;
 • cvičení na neurofyziologickém podkladě;
 • nácvik koordinace a stability;
 • vertikalizace a chůze;
 • procvičování kognitivních funkcí a nácvik soběstačnosti;
 • výběr a nácvik používání vhodných kompenzačních pomůcek;
 • a další odborné rehabilitační techniky.

Ambulantní část rehabilitace je vybavena specializovanými diagnostickými a terapeutickými zdravotnickými přístroji. K dispozici je zde magnetoterapie, ultrazvuk, parafín, vodoléčba, termoterapie, fototerapie a jiné.

Součástí práce fyzioterapeutek je využití ergoterapie pro dosažení maximální soběstačnosti klientů, jejich aktivního zapojení do života a zvýšení kvality života.

V rámci ergoterapie se provádí zejména:

 • rozvoj hrubé a jemné motoriky;
 • nácvik koordinace a vytrvalosti;
 • rozvoj vnímání a senzomotoriky;
 • kognitivní dovednosti;
 • nácvik činností ADL.

DS Chodov není specializované rehabilitační pracoviště a fyzioterapie tedy není poskytována standardně a kontinuálně u všech klientů. Rehabilitační péče probíhá vždy na základě doporučení lékaře, a to zejména u těch klientů, u kterých došlo k akutnímu zhoršení pohybového aparátu. Zároveň je však rehabilitace poskytována i u klientů, kde je možné díky rehabilitaci dosáhnout zlepšení či alespoň udržení co nejvyšší míry soběstačnosti v případě postupného zhoršování zdravotního stavu a celkové dekondici. V rámci rehabilitační péče spolu úzce spolupracuje celý tým zaměstnanců přímé péče.

Dále poskytujeme

Bazální stimulace

Bazální stimulace umožňuje lidem s postiženým vnímáním zlepšit zdravotní stav cílenou stimulací smyslových orgánů. Nabízí nemocnému člověku jasné, cílené a známé informace (stimuly) o sobě samém nebo jeho okolí, které pro něj byly elementární (bazální). Cílem bazální stimulace je podpora individuálního vývoje jedince a je určena těm, kteří mají narušenou nebo omezenou schopnost vnímání, komunikace a pohybu. V DS se specializuje na poskytování Bazální stimulace úsek A a do budoucna bude proškolena většina personálu z tohoto úseku.

Logopedie

Logopedická péče je poskytována našim klientům individuálně i skupinově. Jedná se především o klienty s narušenou komunikační schopností z důvodu neurologických poškození mozku. Dochází tak k poruchám hlasu nebo řeči. Po důkladné diagnostice je úkolem logopeda zaměřit se intenzivně na terapii s ohledem na individualitu klienta. Terapie pak nemusí být přímo orientovaná jenom na řeč, ale taky na jiné kognitivní funkce, které s rozvojem řeči souvisí a tvoří základ pro jeho efektivní fungování. Týká se to hlavně paměti, pozornosti, exekutivních funkcí a vizuoprostorových schopností. U klientů s potížemi v oblasti artikulace nebo s poruchou hlasu se logoped orientuje na nácvik správného dýchaní, tvorby hlasu, správného posazení hlasu, tvorby hlásek, srozumitelnosti řeči a uvolňování mluvidel. Logoped tak využívá řadu technik a postupů, kterými se snaží zlepšit stav klienta. Pokud toto zlepšení není možné, hledá alternativní způsoby komunikace, aby zajistil a udržel základní potřeby člověka – sdílet informace, dělit se o své pocity a sdělovat své potřeby.

Psychoterapie

Péče o dobrou duševní kondici klientů v DS Chodov, kterou zajišťuje psychoterapeut Mgr. Jiří Chvála, zahrnuje několik vzájemně se doplňujících služeb. První příležitostí k osobnímu rozhovoru je seznamovací návštěva terapeuta. Probíhá v tzv. adaptačním období, tzn. v době 14 dní až jednoho měsíce po přistěhování nového obyvatele či obyvatelky do Domova. Každého nově příchozího terapeut požádá, zda mu může věnovat čas na krátký rozhovor, při němž se představí a zajímá se o to, jak klient žil před příchodem do Domova, co pro něho v životě bylo důležité a příjemné, jak vzniklo rozhodnutí přestěhovat se, co si od pobytu v DS slibuje, co může a co nemůže ovlivnit atd. Cíleně terapeut přichází za těmi, kteří si o pomoc řeknou buď sami, anebo o které mají starost jejich blízcí – přátelé, rodinní příslušníci, anebo pracovníci DS. V individuálně terapeutických rozhovorech pak s klientem hledá možnosti, jak získat více sebedůvěry a životního optimismu, jak přijmout nové a nezměnitelné životní podmínky, jak zlepšit mezilidské vztahy a překonat různé osobní nesnáze. Individuální péči doplňuje skupinová biblioterapie. Účastníci biblioterapeutických skupin si při přemýšlení nad osudy postav čtených příběhů připomínají také své vlastní životní osudy, kterým mohou dávat nové významy. Někdy z těchto příběhů mohou dokonce čerpat inspiraci pro řešení svých aktuálních problémů a komplikovaných životních situací. Pracovníkům DS může psychoterapeut na vyžádání pomáhat se složitými okamžiky provázejícími jejich profesní činnost.

Validace

Nově procházejí zaměstnanci kurzem Validace podle Naomi Feil.

kalendář akcí

listopad 2018

Po Út St Čt So Ne
29
30
31 1 2 3 4
5
6
7
8 9 10 11
12 13 15 16 17 18
19 20 21
22
23 24 25
26
27
28
29
30 1 2

Časopis Chodováček

archiv časopisu

Člen APSS ČR

představení domova

Virtuální prohlídka

Kontakt

Domov pro seniory Chodov
Donovalská 2222/31
Praha 4 - Chodov
149 00

Recepce: +420 267 907 111

chodov@seniordomov.cz

420 091 návštevníků webu
zřizovatel
partneři