Oslavy 25. výročí 2015

Před 25 lety přesně 12. 3. 1990 nastoupila první klientka do Domova pro seniory Chodov. Byla to paní Božena F. narozená v roce 1893.

Od března proběhla každý měsíc jedna akce, která byla zaměřena na připomenutí tohoto významného výročí pro náš Domov.

Beseda o historii domova s prvními klienty
Dne 12. 3. 2015 proběhlo v DS Chodov zahájení oslav 25. výročí otevření Domova pro seniory Chodov. Celá akce se konala v Kinosále formou besedy s prvními klienty za účasti žáků Základní školy Campanus. Úvodní slovo patřilo ředitelce Mgr. Iloně Veselé, která všechny srdečně přivítala a zdůraznila význam mezigeneračních setkávání.

Celým dopolednem provázela aktivizační pracovnice Ing. Jaroslava Slivoňová, která seznámila všechny přítomné s historií a zajímavostmi z kroniky Domova. Prvním klientům, kteří jsou zde nejdelší dobou, byly předány květiny. Pro zpestření programu této společenské akce zatancovali děti z MŠ Mírového hnutí, Praha 4. Celou besedu ukončilo povídání obyvatelky Domova, paní Štěňhové, o životě v Domově dříve a dnes.

Vernisáž obrazů doc. MUDr. Ladislava Langera, CSc.
21. dubna DS Chodov slavnostně zahájil vernisáž obrazů pana doc. MUDr. Ladislava Langera, CSc., který zde u nás v Domově žil. Vernisáž proběhla za účasti pana starosty MČ Praha 11, Ing. Jiřího Štylera a rodiny pana Langera. Tato společenská událost začala proslovem paní ředitelky Mgr. Bc. Ilony Veselé. Význam osobnosti a díla pana doktora Langera ve svém slově vyzdvihl vážený pan PhDr. Jiří Štilec. Vše bylo završeno odhalením pamětní desky. Slavnostní atmosféru celé akce doplnilo hudební vystoupení skupiny JJ Quartet.

Retrospektivní výstava fotografií aneb poznáváme historii místa a okolí, kde byl postaven nejen náš Domov
27. 5. 2015 se opět otevřely brány našeho Domova, abychom společně zahájili retrospektivní výstavu fotografií Jižního Města a života v DS Chodov. Každá naše společenská událost se neobejde bez úvodního slova ředitelky Mgr. Bc. Ilony Veselé a ani teď tomu nebylo jinak. Po prvních klavírních tónech nám vedoucí aktivizace Ing. Bc. Jaroslava Slivoňová připomněla historii Domova, o níž se dočetla v jedné z prvních kronik. Poté opět následovala hudba v podání Hany Weigelové. Celé odpoledne bylo ukončeno pozváním na prohlídku fotografií a nabídkou přichystaného občerstvení. Děkujeme za účast i našim firemním partnerům a návštěvě z Magistrátu hlavního města Prahy.

Vzpomínkové odpoledne na Alenu Míkovou, držitelku ceny Thálie 2008
Dne 24. června se uskutečnilo v kinosále Domova vzpomínkové odpoledne na Alenu Míkovou, držitelku ceny Thalie 2008. Jejím životním příběhem nás provedl její životní partner PhDr. Jiří Štilec. Zazněly i ukázky z jejích operetních vystoupení. Jednalo se o velmi důstojnou akci, kdy nám byla Alena Míková představena nejen jako pěvkyně.

Sportovní hry pro klienty a zaměstnance
Všechny dosavadní akce, které proběhly k 25. výročí otevření našeho Domova, byly především vzpomínkové.  Léto  však  vybízí  k  opuštění  vnitřních  prostor  a  k  využití  naší  krásné  atriové  zahrady.  Proto  jsme  se 16. července sešli při sportovních hrách. Soutěžilo se ve dvou kategoriích, Klienti a Ostatní. V disciplínách – šipky, hod na cíl, hod na kuželky, ruský kuželník – se umístili na prvních místech v kategorii klienti paní Pulpitová, pan Šrytr a pan Merhaut, v kategorii ostatní pan Ing. Patrik Nacher – zastupitel HMP, paní Mgr. Anna Tomčáková a paní Bc. Věra Straková. Vítězi však byli všichni, kteří se Sportovních her zúčastnili, ať jako diváci, či jako soutěžící.

Lidová zábava spojená s opékáním buřtů
26. srpna jsme se nastrojili do chodských krojů a zahájili dožínky v našem Domově. Paňmáma od nás dostala věnec ze sklizeného obilí a čerstvě upečený chléb. A potom se tancovalo, jedlo a pilo až do pozdního odpoledne. K tomu všemu hrál lidové i jiné písně pan Petr Benda.

Zahradní slavnost
Dne 19. září 2015 proběhla v Domově pro seniory Zahradní slavnost, jako vyvrcholení oslav 25. výročí založení. Akci oficiálně zahájila ředitelka DS Mgr. Bc. Ilona Veselá spolu s radní hlavního města Prahy Mgr. Ing. Irenou Ropkovou. Od září se stal patronem Domova Otakar Brousek ml., který se nejen osobně zúčastnil slavnosti, ale i zakrojil dort a symbolicky tak přebral patronství za své. Celým dne nás provázela různorodá hudební vystoupení, program pro děti a nemohla chybět ani prezentace spřátelených organizací a chráněných dílen. Přání o propojení Domova s komunitou Prahy 11 se nám vyplnilo, a tak příští rok plánujeme druhý ročník a doufáme, že tím se lidem z okolí přiblížíme ještě více, a to nejen jako sociální služba.

Děkujeme hlavním sponzorům akce ExxonMobil Business Support Center Czechia s.r.o., Hyundai Centrum Valoušek, Semileas, dále také kavárně Divoké Matky, která pro nás připravila slavnostní dort, VegTeg Cateringu a manželům Pilařovým za občerstvení.

Poděkování patří také dobrovolníkům, kteří velmi pomohli při organizaci.


Křeslo pro hosta
Projekt, ve kterém jsme přivítali první zaměstnance a dozvěděli se, jak se v Domově žilo a pracovalo dříve.

  • První ředitelka Anna Kubaštová a MUDr. Ludmila Vašíčková
  • Jindřiška Machová, první vrchní sestra
  • PhDr. Stanislav Dospiva, bývalý ředitel DS Chodov

Plníme přání seniorům v kuchyni
Klienti si postupně na jednotlivých oddělení mohli vybrat v určený den jídlo, které mají rádi.

Za fotografie děkujeme Martinu Hykelovi a Jonáši Vohrnovi.


Fotoalbum

kalendář akcí

představení domova

Virtuální prohlídka

Časopis Listy z domova

archiv časopisu

Člen APSS ČR

APSS ČR logo

1 915 972 návštevníků webu
zřizovatel
Praha
partneři

Logo partnera Praha Logo partnera Mezi námi Logo partnera Europlasma Logo partnera Rigalli Logo partnera Kaleido Logo partnera Semileas Logo partnera PD Logo partnera Kimberly Logo partnera Tena Logo partnera Hartmann Logo partnera Mladí duchem Logo partnera Fysi