GDPR

Práva subjektů údajů a formuláře pro uplatnění jednotlivých práv

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále též jen „GDPR“) můžete kdykoliv uplatnit svá práva podle článků 15 až 22 GDPR. Svá práva můžete uplatnit na základě jednotlivých formulářů uvedených níže. Tyto formuláře můžete vyplnit a předat nám je osobně v našich úředních hodinách nebo vyplnit a zaslat stanoveným způsobem prostřednictvím datové schránky, provozovatele poštovních služeb nebo e-mailovou zprávou.

Jestliže nevyužijete níže uvedených formulářů, je vždy nezbytné, aby mohla být při vyřizování žádosti náležitě zjištěna a ověřena Vaše identita, a tedy, aby veškeré identifikační údaje a jiné náležitosti, které jsou uvedeny v jednotlivých formulářích, byly doplněny do Vašeho podání.

Pokud jde o Vaše jednotlivá práva, ve stručnosti lze shrnout, že máte právo požádat nás o sdělení, zdali jsou Vaše osobní údaje zpracovávány či nikoliv a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům, které se Vás týkají. Dále máte právo žádat o opravu, výmaz, přenositelnost, omezení zpracování osobních údajů, odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů nebo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Jestliže dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, které pro Vás má právní účinky nebo se Vás jiným způsobem významně dotýká, náleží Vám rovněž právo podat žádost o lidský zásah proti automatizovanému rozhodování.

Naše organizace Vás bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení žádosti informuje o vyřízení Vaší žádosti. Lhůtu lze ve výjimečných případech prodloužit o dva měsíce, o čemž budete ze strany naší organizace informován/a, včetně důvodů prodloužení lhůty. V případě, že Vaší žádosti nebude vyhověno, bude Vás naše organizace informovat nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti o důvodech odmítnutí a o možnosti podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, 170 00.

a) Informace k formulářům pro uplatnění práv subjektu údajů

Kliknutím na níže uvedené odkazy se Vám v samostatném okně Vašeho webového prohlížeče objeví jednotlivé formuláře, prostřednictvím nichž můžete uplatnit svá práva.

 • Formulář pro uplatnění práva na přístup k osobním údajům – dostupný zde;
 • Formulář pro uplatnění práva na opravu osobních údajů – dostupný zde;
 • Formulář pro uplatnění práva na výmaz osobních údajů – dostupný zde;
 • Formulář pro uplatnění práva na omezení zpracování osobních údajů – dostupný zde;
 • Formulář pro uplatnění práva na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů dostupný zde;
 • Formulář pro uplatnění práva na přenositelnost osobních údajů - dostupný zde;
 • Formulář pro uplatnění práva podat námitku proti zpracování osobních údajů – dostupný zde;
 • Formulář pro uplatnění práva požadovat o lidský zásah proti automatizovanému rozhodování - dostupný zde.

Svoji žádost nám můžete doručit těmito způsoby:

 • datovou schránkou: ID datové schránky: btgr7mf
 • e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem: chodov@seniordomov.cz.
 • dopisem s úředně ověřeným podpisem na adresu: Donovalská 2222/31, 149 00 Praha 4 – Chodov
 • osobním vyplněním formuláře žádosti v sídle naší organizace (Donovalská 2222/31, 149 00 Praha 4 – Chodov) v úředních hodinách po Vaší předchozí identifikaci.

Z důvodu rychlosti si Vám dovolujeme doporučit elektronickou formu komunikace.

b) Lhůta pro odpověď na žádost

Informace Vám musí být poskytnuta bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Lhůtu lze ve výjimečných případech prodloužit o dva měsíce, o čemž Vás případně budeme informovat, a to včetně důvodů prodloužení. V případě, že Vaší žádosti nebude vyhověno, budeme Vás informovat nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti o důvodech odmítnutí a o možnosti podat stížnost u dozorového úřadu a žádat o soudní ochranu.

O výsledku projednání Vaší žádosti Vás vždy informujeme.

c) Poplatek

Zásadně platí, že informace se poskytují bezplatně. Vyhodnotíme-li Vaši žádost jako zjevně nedůvodnou nebo nepřiměřenou, máme právo žádost odmítnout, nebo za její vyřízení požadovat přiměřený administrativní poplatek. Před případným vyměřením poplatku Vás vyrozumíme o jeho výši a požádáme Vás o souhlas s vyřízením zpoplatněné žádosti.

d) Informace pro vyplnění formuláře

Identifikace žadatele

Pod bodem I. a II. formulářů žádostí naleznete volná pole pro vyplnění osobních údajů žadatele, příp. zástupce žadatele. Vyplnění osobních údajů žadatele je povinné. Bez vyplnění příslušných osobních údajů (neoznačených symbolem * - nepovinný údaj) nemůžeme Vaši žádost vyřídit. Jelikož naše organizace nakládá rovněž s citlivými osobními údaji, vyžadujeme z tohoto důvodu při podání listinné žádosti úředně ověřený podpis žadatele, v případě elektronicky podávané žádosti uznávaný elektronický podpis nebo doložení kopie dokladu (občanského průkazu, cestovního pasu, řidičského průkazu, rodného listu). Je-li žádost podávána v listinné podobě v sídle naší organizace, je pověřený zaměstnanec naší organizace povinen ověřit Vaše identifikační údaje náhledem na Vámi předložený osobní doklad.

(Ověřit podpis lze například na kontaktních místech Czech Point, u notářů, advokátů, krajských, obecních a městských úřadů, ale také na zastupitelských úřadech (velvyslanectvích) v zahraničí. Kontaktní místa provozuje Česká pošta, Hospodářská komora a také banky, kterým Ministerstvo vnitra udělilo autorizaci.)

Zástupce žadatele

V případě, že je žadatel při podání žádosti zastoupen, musí zástupce žadatele předložit plnou moc nebo jiný doklad, na němž jsou uvedeny veškeré povinné identifikační údaje žadatele dle formuláře žádosti.

Forma komunikace

Pokud sami nezvolíte preferovanou formu komunikace (emailem/datovou zprávou/dopisem/telefonicky), bude odpověď na Vaši žádost zaslána na Vaši kontaktní nebo trvalou adresu (s výjimkou případů, kdy nám byla Vaše žádost zaslána e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky, kdy bude zodpovězena stejnou cestou).

Žadatel, který podal žádost v sídle naší organizace, a tudíž jeho identita byla ověřena již při podání žádosti, může již pro další komunikaci s naší organizací zvolit e-mail bez certifikovaného podpisu (na rozdíl od žadatele, který žádost zaslal přímo prostřednictvím e-mailové zprávy).

Stručná charakteristika jednotlivých práv

Pro přehlednost si dovolujeme níže ve stručnosti charakterizovat Vaše jednotlivá práva, která můžete uplatnit prostřednictvím formulářů.

Právo na přístup k osobním údajům

Obsahem tohoto práva je možnost kdykoliv nás požádat o potvrzení, zdali jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pakliže jsou, za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, po jakou dobu budou zpracovávány, z jakého zdroje byly osobní údaje získány, zdali dochází na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně profilování a konečně existuje-li právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku.

Právo na opravu Vašich osobních údajů

Obsahem tohoto práva je možnost kdykoliv nás požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů pro případ, že jsou nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz Vašich osobních údajů

Obsahem tohoto práva je naše povinnost vymazat Vaše osobní údaje pokud:

a) Již nejsou potřebné pro účely, pro něž byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

b) Z Vaší strany dojde ke vznesení námitek proti zpracování, přičemž neexistují žádné oprávněné důvody pro zpracování;

c) Zpracování je protiprávní;

d) Existuje naše zákonná povinnost vymazat Vaše osobní údaje.

Právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů

Náplní tohoto práva je, že v případě jakýchkoliv sporných otázek ohledně zpracování Vašich osobních údajů, jsme povinni omezit zpracování Vašich osobních údajů. Toto omezení znamená, že Vámi vybrané osobní údaje označíme a zajistíme, aby nebyly nadále zpracovány jinak než jejich uložením. To neplatí, nastane-li některá z výjimek předpokládaná právními předpisy.

Spornými otázkami ve smyslu výše uvedeného může být například skutečnost, že:

a) Popíráte přesnost osobních údajů;

b) Zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;

c) Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, avšak Vy tyto osobní údaje požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků (právo na omezení zpracování tak chrání Vaše zájmy, neboť nám zakazuje výmaz osobních údajů); nebo

d) Jste vznesl/a námitku proti zpracování osobních údajů.

Pokud pominou důvody pro omezení zpracování Vašich osobních údajů, omezení zpracování neprodleně zrušíme.

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

U některých kategorií osobních údajů je nezbytné, aby byl z Vaší strany udělen souhlas se zpracováním osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů. Byl-li z Vaší strany udělen souhlas se zpracováním vybraných kategorií osobních údajů, jejichž zpracování není nezbytné pro účely splnění smlouvy, splnění naší právní povinnosti, ochranu našich důležitých zájmů nebo zájmů jiné fyzické osoby, splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany našich oprávněných zájmů, jste oprávněn/a kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů.

Právo na přenositelnost Vašich osobních údajů

Toto právo znamená, že jestliže jste nám poskytl/a osobní údaje, které se Vás týkají, máte právo po nás požadovat, abychom tyto údaje přímo předali jinému správci osobních údajů, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu za předpokladu, že:

a)  zpracování osobních údajů provádíme automatizovaně;

a zároveň

b) zpracování je založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo na uzavření či plnění smlouvy.

Právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů

Obsahem tohoto práva je možnost vznesení námitky z Vaší strany proti zpracování Vašich osobních údajů, kdy důvodem pro toto zpracování je náš oprávněný zájem nebo plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu. Po obdržení Vaší námitky bezodkladně omezíme zpracování Vašich osobních údajů pouze na zpracování za účelem určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, ledaže usoudíme, že Vaše žádost je zjevně neodůvodněná, nepřiměřená nebo nepodaná subjektem údajů, a tudíž ji odmítneme. Pokud Vaši žádost neposoudíme jako zjevně neodůvodněnou nebo nepřiměřenou a zároveň bude podaná Vámi jako subjektem údajů, zahájíme věcné posouzení Vaší námitky, v jehož rámci se budeme zabývat otázkou, zda naše závažné oprávněné důvody pro zpracování převažují nad Vašimi zájmy a svobodami. O výsledku vyřízení námitky Vás informujeme.

Právo požádat o lidský zásah proti automatizovanému rozhodování

Obsahem tohoto práva je Vaše možnost v případě provádění rozhodování uskutečňovaného výlučně na základě automatizovaného zpracování požádat o lidský přezkum takto učiněného rozhodnutí. K automatizovanému rozhodování však dochází pouze v případě, kdy jste byl/a naší organizací předem poučen, že bude k takovému rozhodování docházet.

kalendář akcí

červenec 2024
Po Út St Čt So Ne
1
4
5 6 7
8 9 11 12 13 14
15 16
17
18 19 20 21
22 23 25 26 27 28
29
31
1 2 3 4

představení domova

Virtuální prohlídka

Časopis Listy z domova

archiv časopisu

Člen APSS ČR

APSS ČR logo

2 001 566 návštevníků webu
zřizovatel
Praha
partneři

Logo partnera Praha Logo partnera Mezi námi Logo partnera Europlasma Logo partnera Rigalli Logo partnera Kaleido Logo partnera Semileas Logo partnera PD Logo partnera Kimberly Logo partnera Tena Logo partnera Hartmann Logo partnera Mladí duchem Logo partnera Fysi