Podpora a péče

PŘÍMÁ PÉČE

Přímá péče je v DS Chodov vykonávána pracovníky v sociálních službách, a to nepřetržitě 24 hodin denně. Všechny úkony péče vycházejí z potřeb, požadavků a přání klientů, které jsou dojednávány v rámci individuálního plánování průběhu poskytování sociální služby s každým klientem Domova.

Zajišťujeme tyto úkony přímé péče:

 • podporu a pomoc při zvládání péče o vlastní osobu;
 • nápomoc při osobní hygieně;
 • pomoc při podávání stravy a tekutin;
 • pomoc a podpora při adaptaci klienta.
SOCIÁLNÍ PODPORA

Pracovníci DS Chodov poskytují klientům ucelenou a nepřetržitou sociální podporu a péči takovým způsobem, aby byla v maximální možné míře zachována jejich vlastní soběstačnost a samostatnost. Při vyřizování běžných záležitostí jsou klientům nápomocni kmenoví sociální pracovníci.

V rámci sociální podpory zajišťujeme:

 • zprostředkování kontaktů se společenským prostředím v DS Chodov i mimo něj;
 • podpora při udržování stávajících sociálních vazeb;
 • pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů klientů;
 • nápomoc při obstarávání osobních záležitostí klientů;
 • nápomoc při zajištění kontaktu s úřady;
 • sociální a aktivizační činnosti.
ZDRAVOTNÍ PÉČE

DS Chodov zajišťuje klientům lékařskou péči dvakrát týdně. Každý klient má možnost zvolit si praktického lékaře DS Chodov nebo zůstat v péči u stávajícího lékaře. Ošetřovatelskou péči zabezpečuje kvalifikovaný zdravotnický personál, který je přítomen nepřetržitě 24 hodin denně. V akutních případech je vždy přivolána zdravotnická záchranná služba. Domov klientům nabízí odvozy a v případě potřeby i doprovody k odborným lékařům a na vyšetření. Dále je v Domově možné zprostředkovat péči specialistů: urologa, ortopeda, psychiatra a ambulance pro léčbu bolesti a paliativní medicínu. Lékařem předepsané medikamenty jsou do Domova hromadně dováženy a jejich správnou aplikaci zajišťuje zdravotnický personál.

Dle indikace lékaře zajišťujeme tyto úkony zdravotní péče:

 • sledování fyziologických funkcí;
 • aplikace injekcí;
 • aplikace hydratačních infuzí;
 • aplikace léků a dohled nad jejich užíváním;
 • aplikace léčby inhalací a kyslíkem;
 • ošetření kožních defektů a ran, bandáže;
 • prevence a léčba proleženin;
 • péče o stomie, PEG, močové katetry;
 • odběry biologického materiálu;
 • základní ošetřovatelskou rehabilitaci;
 • zajištění odborných vyšetření.

 

Dále poskytujeme:
Bazální stimulace

Bazální stimulace umožňuje lidem s postiženým vnímáním zlepšit zdravotní stav cílenou stimulací smyslových orgánů. Nabízí nemocnému člověku jasné, cílené a známé informace (stimuly) o sobě samém nebo jeho okolí, které pro něj byly elementární (bazální). Cílem bazální stimulace je podpora individuálního vývoje jedince a je určena těm, kteří mají narušenou nebo omezenou schopnost vnímání, komunikace a pohybu. DS Chodov se specializuje na poskytování Bazální stimulace na všech svých domovech a většina personálu je již proškolena v Bazální stimulaci I. a do dalšího roku se plánuje proškolování v nástavbovém kurzu – Bazální stimulaci II.

Logopedie

Logopedická péče je poskytována našim klientům individuálně i skupinově. Jedná se především o klienty s narušenou komunikační schopností z důvodu neurologických poškození mozku. Dochází tak k poruchám hlasu nebo řeči. Po důkladné diagnostice je úkolem logopeda zaměřit se intenzivně na terapii s ohledem na individualitu klienta. Terapie pak nemusí být přímo orientovaná jenom na řeč, ale taky na jiné kognitivní funkce, které s rozvojem řeči souvisí a tvoří základ pro jeho efektivní fungování. Týká se to hlavně paměti, pozornosti, exekutivních funkcí a vizuoprostorových schopností. U klientů s potížemi v oblasti artikulace nebo s poruchou hlasu se logoped orientuje na nácvik správného dýchání, tvorby hlasu, správného posazení hlasu, tvorby hlásek, srozumitelnosti řeči a uvolňování mluvidel. Logoped tak využívá řadu technik a postupů, kterými se snaží zlepšit stav klienta. Pokud toto zlepšení není možné, hledá alternativní způsoby komunikace, aby zajistil a udržel základní potřeby člověka – sdílet informace, dělit se o své pocity a sdělovat své potřeby.

Psychoterapie

Péče o dobrou duševní kondici klientů v DS Chodov, kterou zajišťuje psychoterapeut Mgr. Jiří Chvála, zahrnuje několik vzájemně se doplňujících služeb. První příležitostí k osobnímu rozhovoru je seznamovací návštěva terapeuta. Probíhá v tzv. adaptačním období, tzn. v době 14 dní až jednoho měsíce po přistěhování nového obyvatele či obyvatelky do Domova. Každého nově příchozího terapeut požádá, zda mu může věnovat čas na krátký rozhovor, při němž se představí a zajímá se o to, jak klient žil před příchodem do Domova, co pro něho v životě bylo důležité a příjemné, jak vzniklo rozhodnutí přestěhovat se, co si od pobytu v DS Chodov slibuje, co může a co nemůže ovlivnit atd. Cíleně terapeut přichází za těmi, kteří si o pomoc řeknou buď sami, anebo o které mají starost jejich blízcí – přátelé, rodinní příslušníci, anebo pracovníci Domova. V individuálně terapeutických rozhovorech pak s klientem hledá možnosti, jak získat více sebedůvěry a životního optimismu, jak přijmout nové a nezměnitelné životní podmínky, jak zlepšit mezilidské vztahy a překonat různé osobní nesnáze. Individuální péči doplňuje skupinová biblioterapie. Účastníci biblioterapeutických skupin si při přemýšlení nad osudy postav čtených příběhů připomínají také své vlastní životní osudy, kterým mohou dávat nové významy. Někdy z těchto příběhů mohou dokonce čerpat inspiraci pro řešení svých aktuálních problémů a komplikovaných životních situací. Pracovníkům DS Chodov může psychoterapeut na vyžádání pomáhat se složitými okamžiky provázejícími jejich profesní činnost.

Namasté

Nově procházejí zaměstnanci kurzem Namasté od Joyce Simard.

kalendář akcí

červenec 2024
Po Út St Čt So Ne
1
4
5 6 7
8 9 11 12 13 14
15 16
17
18 19 20 21
22 23 25 26 27 28
29
31
1 2 3 4

představení domova

Virtuální prohlídka

Časopis Listy z domova

archiv časopisu

Člen APSS ČR

APSS ČR logo

2 001 528 návštevníků webu
zřizovatel
Praha
partneři

Logo partnera Praha Logo partnera Mezi námi Logo partnera Europlasma Logo partnera Rigalli Logo partnera Kaleido Logo partnera Semileas Logo partnera PD Logo partnera Kimberly Logo partnera Tena Logo partnera Hartmann Logo partnera Mladí duchem Logo partnera Fysi